Bra att veta

Nyttig information

I syfte att skapa tillgänglighet för personer med funktionshinder där allmänheten äger tillträde har Boverket, på uppdrag av regeringen, utarbetat föreskrifter för enkelt avhjälpta hinder (17 kap 21 a § PBL). Enligt nationella handlingsplanen ska hindren vara undanröjda senast år 2010. Föreskrifterna trädde i kraft med omedelbar verkan den 1 december 2003.

Bostadsanpassningar som utförs med kommunala medel beviljas funktionshindrade och äldre personer. Tendensen är att kvarboende i den invanda miljön är att föredra framför olika former av äldreboende. Det är både humant med äldre och också samhällsekonomiskt en vinst, varför bostadsanpassningarna framgen väntas öka.

Socialstyrelsens studie:
Trappan mellan kvarboende och flytt -Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma

Läs mer här: Trappan mellan …